agenzia-garau-centotrentuno

Sinnos dae su mundu de sa bòcia sarda

Scopri il nostro canale su Telegramle-notizie-di-centotrentuno-su-telegram
sardares
sardares
sardares
signorino

Chida de iscasciu pro sa fùbal sarda: Prima bìnchida fora e domo pro sos casteddajos, brutos, malos ma pràticos. Sa Torres narat chi isso sunt sos pius fortes de su girone issoro, segundos solu a su Cesena, poddende 4-1 su Pescara. S’Olbia si giogaiat sapadu s’isperu de sa sàlvesa còntra sa Fermana, urtimos cun duos puntos in mancu. Perdende sa gara, innanti 1-0, pustis 2-1, sos terranoesos sunt resessidos a apparinare, cun sos omines simbulu, ragatzu e s’olbiesu La Rosa, unu puntigheddu minore paris cund’un’isperu mannu. 

Casteddu bìnchet in terra tuscana cun s’ajudu de sa sorte, ma pius de totu donat evidentzia de unu cambiamentu. Bidu in su Domus còntra Napoli est torradu oe a Empoli: Cagliari giogat como comente un’iscuadra bera de serie A. Mina, at donadu esperientzia, balia, cumandu e autoridàde, a una defesa tropu pisedda, inue talentos mannos si fint perdende pro semper. In sa mesania sunt torrados Deiola e Jankto, giogadores chi faghent paga gazzosa, ma meda chilometros e tribagliu pro s’iscuadra.Mancant tantos titolados, ma chiet giogat no si pèrdet pius, ca b’at giogu e identidade. Como Casteddu devet donare continuidàde a su resultadu, ca si bìnchimus dominiga còntra un’àtera iscuadra in perigulu mannu, comente sa Salernitana, tando totu mudat… 

Torres giogat como tranquilla e serena e sighit a binchere sena penare pius de tantu,còntra su Pescara, iscuadra nada pro proare sa pigada in B. Deris puru no fint prontos a giogare tres titolados e mancari su Pescara apat sinnadu sa prima rete, sae s’1-0, sa brigada tattharesa no s’est mai disunìda, at sighidu a cumandare giogu cun s’ischire e sa balia, resessende gasì a nde faghere battor, 4-1 finale. Oe potimus narrere chi Mastru Greco at imparadu dae sa tribulia de mesu ‘e campionadu, e ischidu accontzare barriu comente si tocat. Custu potet lassare logu a unu tempus bennidore lughente. 

Olbia pariat perdida pro semper, cando sunt istados colados dae sos urtimos de sa Fermana, prima 1-0 e pustis 2-1. A tancare sa janna de s’inferru, b’ant pensadu tando duos angelos sardos: prima Ragatzu, torradu a sa balia connotta, chi at sinnadu 1-1, cun una punizione de sas suas e pustis cun La Rosa, unicu olbiesu in s’iscuadra chi a bolu dae fora ‘e aria at achividu su 2-2, a su minutu 96. Sos chimbe terranoesos curagiu chi ant giumpadu su mare pro essere accurtzu a sos piseddos, no isco si ant a podere immentigare custos 96 minutos… 

Mario Bua Capitta, Amistade 

Notifiche
Avvisami se ci sono
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti