agenzia-garau-centotrentuno

Sinnos dae su mundu ‘e sa bòcia sarda

Scopri il nostro canale su Telegramle-notizie-di-centotrentuno-su-telegram
sardares
sardares

S’annu 2024 abberit sa janna a pagas novas: pagas novas bonas novas, narat su diciu, ma no est gasì pro s’iscuadra terranoesa ch’abbarrat a 17 puntos a -3 dae cuota salvèsa +3 dae sa Fermana  urtima in sa lista. “Nel mezzo del camin…” de su campionadu, Olbia sighit a chircare sa bettia de su riscattu chi no cheret torrare a domo. Giogadores de importu comente Biancu e Ragatzu parent umbras e s’oriolu est su perigulu mannu de immentigare si no cherimus ruere in s’inferru de sa serie D. Totu ischimus cantu bi cheret a torrare in-segus dae cussu logu.E Olbia no meritat cussu. S’assotziu s’est dende de ite fagher:  Schiavone est como cun nois,Sau b’est pensende…su tempus pro accontzare barriu est galu incue, ma si no agatamus su giogu,  curagiu e identidade, tando sos nomines mannos de sos omines no loden achivire.

Casteddu balantzat unu puntu pretziosu  che gemma de oro, pro sa classifica e pro s’animu pius de totus,  pro torrare alenu pensende a sa partida còntra su Bologna intro ‘e  domo, chi no est pius urtima ispiagia, gratzias a custu puntigheddu. No mancant cummentos desolados,  dae chie pensat chi amus perdidu duos puntos chi aiant potidu ajuare meda sa caminèra de sa salvèsa, ma no devimus immentigare chi fimus in Lecce e sos pugliesos ant fatu ‘idere tota sa balia issoro, cussa chi los  at tratzados intro sa mesania de sa classifica. Seguru chi Casteddu cun custu puntu si pesat, mancare pagu dae su terztultimu logu de sa lista, seguru chi amus pitzinnos comente Oristanio chi donant coragiu pro su tempus bennidore e a die de oe , seguru puru chi amus giogadores balentes comente Petagna chi a sa sola faghet s’attacu intreu, ma est puru beru chi su coro a sa sola no potet semper abbastare, impitamus unu bisontzu mannu:  unu giogu de mesania chi galu no b’est.

Tatthari aiat cherfidu aboghinare “Gratzie Olbia”, pro una ‘ia solu ma a boghe manna. Ma no b’at apidu mediu. Totu ischimus cant’est tosta Cesena, ma s’isperu bi fit. Intantu sa brigada tattharesa sighit a giogare donzi  gara comente sa finale, cun coro, ischire e amore, tando sa bona sorte puru nos donat una manu, ca issa ajuat semper su coro. Sos sardos ant agatu su bilanciamentu onu in campu e foras, sa capatzidade de sufferentzia in sos mamentos iscuros, orgogliu e ischire pro torrare a naschere e remuntare semper e in donzi logu. Tando potimus narrere chi resessire a binchere duas apparinadas pro balantzare a sa fine su 3-2, meritadu, cheret narrere pius de carchi cosa…ca s’isperu tenet memoria.

Tando namus a totu, sardos e istrantzos, Bonos printzipios e mentzus fine.

Mario Bua Capitta – Amistade

Notifiche
Avvisami se ci sono
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti