agenzia-garau-centotrentuno

Sinnos dae su mundu ‘e sa bòcia sarda

Scopri il nostro canale su Telegramle-notizie-di-centotrentuno-su-telegram
sardares
sardares

Dominiga iscura pro sa serie C sarda, ma unu raju lughente benit dae su cabu e giosso: Casteddu 2, Bologna 1. 


Olbia sighit a rùere in bettadortzu, ma de boghes mancu s’intesa, solu su silentziu pius silente torrat in-segus a sos terranoesos, chi perdent in domo 1-0 còntra sa Vis Pesaro, issos pro como lassant sas abbas malas, abbas inue Olbia abbarrat cun 17 puntos malassortàdos, a tres puntos dae sa Fermana, urtima in totu. Ite potimus narrere chi no amus galu nadu: Ragatzu at fatu bidere pruite iss’est de serie superiore, ma oe puru Biancu at donadu proa balente, paris cun Schiavone, bennidu a ajuare sa mesania, ma sa veridade si nerat, su metzus in campu fit torra isse, Rinaldi, bardianu de isperu mannu, naschidu pro sa serie A e bennidu a Olbia solu pro faghere paratica ‘ona. E l’est fatende. Su caminu però abbarrat galu longu, su tempus pro accontzare barriu b’est, ma pro cussu impitamus curagiu meda, si nono toccat de pensare a una tuccada noa dae sa serie D. E Dominga su 21 de Bennartzu amus a bidere Torres còntra a Olbia, dereta dae Rai2. 

Rùta mala pro sa Torres puru in sae Rimini. Cando Fishnaller profitadu de una faddina de sa defesa ‘e domo, comente ischit fagher’isse, sinnat s’1-0 pro sa Brigada Tattharesa pariat cosa fata, sa gara tando pariat posta in falada. Ma sunt abbastados deghe minutos de blackout de sos sardos e su Rimini nd’at fatu tres, tres retes in deghe minutos. E sos romagnolos aiant potidu faghere sae battor puru…Como no est de impitu mannu a pensare male, ma toccat de comprendere su pruite, iscoberrere su misteriu de custos deghe, malaitos minutos. Sunt issos sinnu de istrachesa mentale e fisica pro su caminu fatu, s’icomintzu de una pigada chi nos est tribulende o solu unu mamentu minore de presuntuosidàde?..Forsis ambos, forsis nono, ma tocat de bi pensare luego e cun meda impignu puru. 

Dae Casteddu torrant a domo bonas novas, cando sa pigada si faghet mala, tando bessit a pizu su coro mannu: su tribagliu de s’assotziu, s’ajudu de sa tzente amorada dae semper de s’iscuadra nazionale sarda, s’esperientzia e s’ischire de chie ischit comente mudare su giogu de sa gara in su tempus sou, cussu presente, gasì comente solu pagos allenadores in su mundu ischint faghere, Claudio Ranieri. Devimus pensare chi s’opera sua però no durat solu 100 minutos. Su tribagliu furriat dae atesu e si narat: talentu, suore e umanidàde. Undighi omines gherrant umpare e ajuant chie pro unu mamentu est abbarradu in-segus. Tando idimus isteddas chi pariant perdidas in s’iscuru, comente Wieteska e Petagna allumende su chelu un’àtera ‘ia. Bidu l’atzis it’ant fatu oe?..Carc’unu cun paga patzientzia fit già cantente “ Get back to where you once belong…”, ma so domo issoro est galu in Casteddu e tot’umpare nos potimus ancora sarvare. 

Mario Bua Capitta, Amistade 

Notifiche
Avvisami se ci sono
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti